Публікаці

Публікації викладачів кафедри ТІДП

 

Станом на 31.12.2017 року за 2017 рік опубліковано:

Індивідуальні монографії:

 1. Урін О.В. Народження і гартування демократії у Кременчуці під час боротьби за незалежність України (кінець 80-х –початок 90-х років ХХ ст.). Монографія. Кременчук : ПП Щербатих О.В., 2017. – 190 с.
 2. Капустян Г.Т. Пам`ять 33-го кличе молодих:сповіді свідків і слово історика. Монографія, 3-є вид., доповн. – Кременчук: Видавець ПП Щербатих О.В., 2017. – 600 с.

Участь у колективній монографії:

 1. Урін О.В.Народження та гартуваннядемократії в Кременчуцінаприкінці
  80-х – початку 90-х років ХХ ст. Полтавщина. Шлях до незалежності.
  1985-1991. / О.В. Урін //Монографія.Автори-упорядники О. А. Білоусько, Т. П. Пустовіт. – Полтава: "Полтавськийлітератор", 2016 . – С. 664–683.
  1. КапустянГ.Т.Перебіг процесів суспільно-політичного життя
   українського села кінця 1920-х - 1930-х років в контексті викликів
   перебудови/ Г.Т. Капустян // Монографія. Автори-упорядники О. А. Білоусько, Т. П. Пустовіт. –
   Полтава: "Полтавський літератор", 2016 . – С. 664–683.

Наукові статті  у фахових виданнях внесених до науковометричної бази IndexCopernicus:

 1. Капустян Г.Т. Більшовицький варіант політики «римських цезарів», або: комнезами як прояви люмпенської психології / Г.Т. Капустян // Міжнародна науково-практична конференці «Революційні потрясіння початку ХХ ст. в Європі: геополітичний, соціокультурний і антропологічний виміри» із нагоди 100-ї річниці Української революції 1917–1921 років // Український селянин. – 2017. – Вип. 17.– С. 84– 88. Черкаси, 2017.

Наукові статті у зарубіжних виданнях:

1.Шаповал В.Д.Генезисрегламентации права граждан на профессиональнуююридическую помощь в Украине / В.Д. Шаповал // Международный научно-практический правовой журнал «LegeasiViata». – 2017. – С. 154–158.

Наукові статті видання України:

 1. Шаповал В.Д. Теоретичневизначенняпоняття права громадян на професійнуправничудопомогу в Україні / В.Д. Шаповал // Альманах науки. Науковий журнал. – 2017. – № 6. – С.59– 64.

Станом на 31.12.2017 рік за 2017рік опубліковано матеріали конференцій та зроблено доповіді:

Міжнародні конференції:

 1. Шаповал В.Д. Правове становище внутрішньо переміщених осіб в Україні / В.Д. Шаповал // «Adaptationofinternallydisplacedstudentsfornewstudentcommunities»: матеріали проекту, червень–грудень 2017 р., - м. Горішні Плавні : ПП Олексієнко В.В. 2017. – С. 30–34.
 2. Шаповал В.Д.Конституційне право громадян на професійну правничу допомогу у системі прав людини в Україні та політики держави / В.Д. Шаповал // Сучасніперспективирозвитку науки : матеріалиМіжнародноїнауково-практичноїконференції, м. Київ, 15–16 вересня 2017 року. Київ : МЦНД, 2017. – 86 с. – С. 80–82.
 3. Шаповал В.Д. Участь виборних органів місцевого самоврядування у забезпеченні конституційного права громадян на професійну правничу допомогу в Україні / В.Д. Шаповал // Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України : тези доповідей міжнар. наук. конф. (м. Київ, 22-23 червня 2017 р.) / Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – К. : Прінт-Сервіс. – 390 с. – С. 324–328.
 4. Шаповал В.Д. Безоплатна правова допомога в Україні: проблеми теорії та практики / В.Д. Шаповал // Від громадянського суспільства – до правової держави : ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція. – Харків : 21 квітня 2017.
 5. Шаповал Н.В. Становлення інституту місцевого самоврядування в Україні / Н.В. Шаповал // Від громадянського суспільства – до правової держави : ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція. – Харків : 21 квітня 2017.
 6. Шаповал В.Д. Державно-правовий механізм розвитку конституційного права громадян на правничу допомогу в Україні в умовах європейської інтеграції / В.Д. Шаповал // Актуальні проблеми правової політики України в умовах європейської інтеграції : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса : 01 квітня 2017 р.
 7. Шаповал В.Д. Правнича допомога в Україні в умовах сучасного розвитку української держави / В.Д. Шаповал // Приватне право в умовах глобалізації: сучасні орієнтири правового розвитку : збірник наукових працьVІ Міжнародної наукової Інтернет-конференції, присвяченої 20-річчю Національногоуніверситету «Одеськаюридичнаакадемія» та 170-річчю Одеськоїшколи права. – Одеса : 20 березня 2017. – С. 147–152.
 8. Капустян Г.Т. Більшовицький варіант політики «римських цезарів», або: комнезами як прояви люмпенської психології  //Революційні потрясіння початку ХХ ст. в Європі: геополітичний, соціокультурний і антропологічний виміри : міжнародна науково-практична конференція. – Черкаси : 3–4 березня 2017 р.
 9. Капустян Г.Т. Принципи народного самоуправління в махновському повстанському русі / Г.Т Капустян // «Український визвольний рух 1920-х – 1950-х р. Ідея державності та її реалізація» : Матеріали міжнародної наукової конференції до 75-річчя Акта відновлення української державності 30 червня 1941р. та 25-ї річниці Незалежності України (29 – 30 червня 2016 р.) / Упор.  – К., 2016. – 296 с. – С.114-127.
 10. Капустян Г.Т. Антисоціальна політика радянського політичного режиму і селянська «моральна економіка» на Полтавщині в період згортання НЕПу / Г.Т. Капустян // Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму : історія і сьогодення : матеріали VІІ всеукраїнської наукової конференції (Івано-Франківськ, 19–20 травня 2017 р.) – 332 с. – С. 135–142.

Всеукраїнські конференції:

 1. Литвиненко Д. А.Суднобудівна галузь України в роки Другої світової війни / Д. А. Литвиненко // Історичні, культурні та соціально-економічніаспектирегіональногорозвитку. Матеріали ІІ Всеукраїнськоїнауково-практичноїконференції / [Гол.ред. В. І. Маслак]. – Кременчук: ПП Щербатих, 2017. – 268 с. – С. 70–72.
 2. Прилипко В.М., Лучнікова А.Г. Переваги та недоліки використання інтернет-маркетингу в підприємницькій діяльності / В.М. Прилипко, А.Г. Лучнікова // Історичні, культурні та соціально-економічні аспекти регіонального розвитку. Матеріали ІІ Всеукраїнськоїнауково-практичноїконференції / [Гол.ред. В. І. Маслак]. – Кременчук: ПП Щербатих, 2017. – 268 с. – С. 231–233.

Внутрішньоуніверситетські конференції:

 1. Латишева В.В. Законодавчі та правові основи земельного кадастру в Україні / В.В. Латишева // Всеукраїнська науково-практичнаінтернет-конференція з міжнародноюучастю «Ресурсозберігаючітехнології в проектуванні, землевпорядкуванні та будівництві», 18–21 квітня 2017 року.