Публікаці

Публікації викладачів кафедри ТІДП

 Станом на 01.06.2017 року опубліковано:

Індивідуальні монографії:

 1. Урін О.В. Народження і гартування демократії у Кременчуці під час боротьби за незалежність України (кінець 80-х –початок 90-х років ХХ ст.). Монографія. Кременчук : ПП Щербатих О.В., 2017. – 190 с.

Участь у колективній монографії:

 1. Урін О.В. Народження та гартування демократії в Кременчуці наприкінці
  80-х – початку 90-х років ХХ ст. Полтавщина. Шлях до незалежності.
  1985-1991. / О.В. Урін // Монографія. Автори-упорядники О. А. Білоусько, Т. П. Пустовіт. –
  Полтава: "Полтавський літератор", 2016 . – С. 664–683.
  1. Капустян Г.Т. Перебіг процесів суспільно-політичного життя
   українського села кінця 1920-х - 1930-х років в контексті викликів
   перебудови / Г.Т. Капустян // Монографія. Автори-упорядники О. А. Білоусько, Т. П. Пустовіт. –
   Полтава: "Полтавський літератор", 2016 . – С. 664–683.

Наукові статті  у фахових виданнях внесених до науковометричної бази IndexCopernicus:

 1. Шаповал В.Д. Наукові джерела дослідження права громадян на правову допомогу в Україні / В.Д. Шаповал // Часопис Київського університету права. – 2016. – № 3. – С. 113–117.
 2. Латишева В.В., Прилипко В.М. Енергоефективність як засіб сталого розвитку сільських територій: правовий аспект / В.В. Латишева, В.М. Прилипко // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. – Випуск 4/2016 (99). – С. 124–130.

Наукові статті у фахових видання України:

 1. Шаповал В.Д. Практика застосування рішень Європейського суду з прав людини в Україні та країнах Європи / В.Д. Шаповал // Науковий вісник ужгородського національного університету. – 2016. – Серія Право. – Випуск 38. Том 1. – С. 66–71.

Міжнародні конференції:

 1. Шаповал В.Д. Безоплатна правова допомога в Україні: проблеми теорії та практики / В.Д. Шаповал // Від громадянського суспільства – до правової держави : ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція. – Харків : 21 квітня 2017. – 482 с. – С. 420–424.
 2. Шаповал Н.В. Становлення інституту місцевого самоврядування в Україні / Н.В. Шаповал // Від громадянського суспільства – до правової держави : ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція. – Харків : 21 квітня 2017. – 482 с. – С. 295–299.
 3. Шаповал В.Д. Державно-правовий механізм розвитку конституційного права громадян на правничу допомогу в Україні в умовах європейської інтеграції / В.Д. Шаповал // Актуальні проблеми правової політики України в умовах європейської інтеграції : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса : 01 квітня 2017 р.
 4. Шаповал В.Д. Правнича допомога в Україні в умовах сучасного розвитку української держави / В.Д. Шаповал // Приватне право в умовах глобалізації: сучасні орієнтири правового розвитку : збірник наукових працьVІ Міжнародної наукової Інтернет-конференції, присвяченої 20-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» та 170-річчю Одеської школи права. – Одеса : 20 березня 2017. – С. 147–152.
 5. Шаповал В.Д. Роль прокурора у забезпеченні процесуальних прав людини і громадянина в Україні / В.Д. Шаповал // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Київ : 19 жовтня 2016 р. – С. 588–591.
 6. Шаповал В.Д. Роль національної поліції у забезпеченні права громадян на правничу допомогу / В.Д. Шаповал // Держава і право : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Харків : 8 листопада 2016 р. – С. 362–366.
 7. Шаповал Н.В. Правові основи муніципальної реформи в Україні / Н.В. Шаповал // Держава і право : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Харків : 8 листопада 2016 р. – С. 366–370.
 8. Шаповал В.Д. Правнича допомога в Україні: особливості регулювання / В.Д. Шаповал // Актуальні правові та гуманітарно-економічні проблеми в період реформування демократичного суспільства : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Кропивницький : 2 грудня 2016 р. – С. 312–314.
 9. Капустян Г.Т. Більшовицький варіант політики «римських цезарів», або: комнезами як прояви люмпенської психології  //Революційні потрясіння початку ХХ ст. в Європі: геополітичний, соціокультурний і антропологічний виміри : міжнародна науково-практична конференція. – Черкаси : 3–4 березня 2017 р.
 10. Шаповал В.Д. Гарантія забезпечення права громадян на правову допомогу в Україні / В.Д. Шаповал // Закарпатські правові читання . Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21-23 квітня 2016 р., м. Ужгород) / Ужгородський національний університет; За заг. ред. В.І.Смоланки, О.Я. Рогача, Я.В. Лазура. – Ужгород : ПП «АУТДОР-ШАРК», 2016. – Т.1. – С.164-168.
 11. Шаповал В.Д. Роль адвокатури України у здійсненні конституційного права громадян на правову допомогу / В.Д. Шаповал // «Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей» : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 22-23 квітня 2016 р. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2016. – С. 213.

Всеукраїнські конференції:

 1. Шаповал В.Д. Право дитини на професійну допомогу в Україні / В.Д. Шаповал // Права дитини : Всеукраїнська науково-практична конференція. – Київ  : 9 грудня 2016 р.
 2. Шаповал Н.В. Захист прав дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах в умовах сучасної муніципальної реформи / Н.В. Шаповал // Права дитини : Всеукраїнська науково-практична конференція. – Київ  : 9 грудня 2016 р.
 3. Шаповал В.Д. Адвокатура України та її роль у забезпеченні конституційного права громадян на правничу допомогу / В.Д. Шаповал // Права людини в Україні: сучасний стан та механізм реалізації : матеріали регіональної науково-практичної конференції. – Полтава: 7 грудня 2016 р. – С. 521–524.
 4. Капустян Г.Т. Відстоювання виборчих прав – як фактор розвитку громадянського суспільства в українському селі в період НЕПу / Г.Т. Капустян // Всеукраїнська наукова конфереція «Треті Череванівські читання» (Полтава, 17–18 березня 2016 року). – 405 с. – С. 8–14.
 5. Капустян Г.Т. Антисоціальна політика радянського політичного режиму і селянська «моральна економіка» на полтавщині в період згортання НЕПу / Г.Т. Капустян // Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму : історія і сьогодення : матеріали VІІ всеукраїнської наукової конференції (Івано-Франківськ, 19–20 травня 2017 р.) – 332 с. – С. 135–142.

Внутрішньоуніверситетські конференції:

 1. Шаповал В.Д., Місюра А.О. Різновиди правомірної поведінки / В.Д. Шаповал, А.О. Місюра // XVII Міжнародна науково-практична конференція «Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки» : Матеріали конференції – Кременчук : КрНУ, 2017. – 176 с. – С. 60.
 2. Шаповал В.Д., Семесько Д.В. Види реалізаії норм права / В.Д. Шаповал, Д.В. Семесько // XVII Міжнародна науково-практична конференція «Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки» : Матеріали конференції – Кременчук : КрНУ, 2017. – 176 с. – С. 59.
 3. Льопа М.С. Портфоліо як альтернативний засіб оцінки професійної компетенції викладача вищого навчального закладу / М.С. Льопа // XVII Міжнародна науково-практична конференція «Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки» : Матеріали конференції – Кременчук : КрНУ, 2017. – 176 с. – С. 34.
 4. Прилипко В.М. Роль правознавства в процесі формування правової свідомості студентів ВНЗ неюридичних спеціальностей / В.М. Прилипко // XVII Міжнародна науково-практична конференція «Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки» : Матеріали конференції – Кременчук : КрНУ, 2017. – 176 с. – С. 47.
 5.  Литвиненко Д.А. Проблема свободы и равенства в творчестве Жан-Жака Руссо / Д.А. Литвиненко // XVII Міжнародна науково-практична конференція «Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки» : Матеріали конференції – Кременчук : КрНУ, 2017. – 176 с. – С. 32.
 6. Латишева В.В., Клестова О.С. Деякі аспекти пріоритетності органічного сільського господарства в Україні // В.В. Латишева, О.С. Клестова // XVII Міжнародна науково-практична конференція «Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки» : Матеріали конференції – Кременчук : КрНУ, 2017. – 176 с. – С. 30.
 7. Латишева В.В. Законодавчі та правові основи земельного кадастру в Україні / В.В. Латишева // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Ресурсозберігаючі технології в проектуванні, землевпорядкуванні та будівництві», 18–21 квітня 2017 року.
 8. Шаповал В.Д. Методика викладання юридичних дисциплін у вищій школі / В.Д. Шаповал // Психолого-педагогічні та політичні проблеми у трансформаційних процесах українського суспільства : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Кременчук : 21–22 квітня 2016. – С. 187–190.
 9. Льопа М.С. Розірвання шлюбу за шлюбно-сімейним законодавства Другої Речі Посполитої / М.С. Льопа // ХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства»: матеріали конференції – Кременчук : КрНУ, 2016. – С. 288.
 10. Матета О.А. Проблема компетентності посадових осіб в органах місцевого самоврядування / О.А. Матета // Психолого-педагогічні та політичні проблеми у трансформаційних процесах українського суспільства : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Кременчук : 21–22 квітня 2016. – С. 151–154.
 11. Урін О.В. Проблеми подолання, запобігання системної політичної кризи в сучасній Україні та шляхи їх вирішення / О.В. Урін // Психолого-педагогічні та політичні проблеми у трансформаційних процесах українського суспільства : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Кременчук : 21–22 квітня 2016. – С. 156–159.