Конференції

Міністерство освіти і науки України

 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Факультет права, гуманітарних і соціальних наук

Кафедра теорії, історії держави та права

 

 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ, ПРАВОВІ ТА СОЦІАЛЬНО -КУЛЬТУРНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

МАТЕРІАЛИ

V Міжнародної науково-практичної конференції

 

16-17 жовтня 2019 року

м. Кременчук

 

 

ПЕРЕГЛЯНУТИ - >>>

 

================================================

 

Участь у конференції викладачів кафедри ТІДП

 

V МІЖНАРОДНА
НАУКОВО - ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

 

«ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГІЧНІ, ПРАВОВІ ТА СОЦІАЛЬНО -КУЛЬТУРНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА»

ПЕРЕГЛЯНУТИ >>>

 

 

Міжнародні конференції:

1.Шаповал В.Д. Безоплатна правова допомога в Україні: проблеми теорії та практики / В.Д. Шаповал // Від громадянського суспільства – до правової держави : ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція. – Харків : 21 квітня 2017. – 482 с. – С. 420–424. 

2.Шаповал Н.В. Становлення інституту місцевого самоврядування в Україні / Н.В. Шаповал // Від громадянського суспільства – до правової держави : ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція. – Харків : 21 квітня 2017. – 482 с. – С. 295–299.

3.Шаповал В.Д. Державно-правовий механізм розвитку конституційного права громадян на правничу допомогу в Україні в умовах європейської інтеграції / В.Д. Шаповал // Актуальні проблеми правової політики України в умовах європейської інтеграції : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса : 01 квітня 2017 р. 

4.Шаповал В.Д. Правнича допомога в Україні в умовах сучасного розвитку української держави / В.Д. Шаповал // Приватне право в умовах глобалізації: сучасні орієнтири правового розвитку : збірник наукових працьVІ Міжнародної наукової Інтернет-конференції, присвяченої 20-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» та 170-річчю Одеської школи права. – Одеса : 20 березня 2017. – С. 147–152.

5.Шаповал В.Д. Роль прокурора у забезпеченні процесуальних прав людини і громадянина в Україні / В.Д. Шаповал // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Київ : 19 жовтня 2016 р. – С. 588–591.

6.Шаповал В.Д. Роль національної поліції у забезпеченні права громадян на правничу допомогу / В.Д. Шаповал // Держава і право : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Харків : 8 листопада 2016 р. – С. 362–366.

7.Шаповал Н.В. Правові основи муніципальної реформи в Україні / Н.В. Шаповал // Держава і право : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Харків : 8 листопада 2016 р. – С. 366–370.

8.Шаповал В.Д. Правнича допомога в Україні: особливості регулювання / В.Д. Шаповал // Актуальні правові та гуманітарно-економічні проблеми в період реформування демократичного суспільства : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Кропивницький : 2 грудня 2016 р. – С. 312–314.

9.Капустян Г.Т. Більшовицький варіант політики «римських цезарів», або: комнезами як прояви люмпенської психології  //Революційні потрясіння початку ХХ ст. в Європі: геополітичний, соціокультурний і антропологічний виміри : міжнародна науково-практична конференція. – Черкаси : 3–4 березня 2017 р. 

10.Шаповал В.Д. Гарантія забезпечення права громадян на правову допомогу в Україні / В.Д. Шаповал // Закарпатські правові читання . Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21-23 квітня 2016 р., м. Ужгород) / Ужгородський національний університет; За заг. ред. В.І.Смоланки, О.Я. Рогача, Я.В. Лазура. – Ужгород : ПП «АУТДОР-ШАРК», 2016. – Т.1. – С.164-168.

11.Шаповал В.Д. Роль адвокатури України у здійсненні конституційного права громадян на правову допомогу / В.Д. Шаповал // «Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей» : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 22-23 квітня 2016 р. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2016. – С. 213.

Всеукраїнські конференції: 

1.Шаповал В.Д. Право дитини на професійну допомогу в Україні / В.Д. Шаповал // Права дитини : Всеукраїнська науково-практична конференція. – Київ  : 9 грудня 2016 р.

2.Шаповал Н.В. Захист прав дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах в умовах сучасної муніципальної реформи / Н.В. Шаповал // Права дитини : Всеукраїнська науково-практична конференція. – Київ  : 9 грудня 2016 р.

3.Шаповал В.Д. Адвокатура України та її роль у забезпеченні конституційного права громадян на правничу допомогу / В.Д. Шаповал // Права людини в Україні: сучасний стан та механізм реалізації : матеріали регіональної науково-практичної конференції. – Полтава: 7 грудня 2016 р. – С. 521–524.

4.Капустян Г.Т. Відстоювання виборчих прав – як фактор розвитку громадянського суспільства в українському селі в період НЕПу / Г.Т. Капустян // Всеукраїнська наукова конфереція «Треті Череванівські читання» (Полтава, 17–18 березня 2016 року). – 405 с. – С. 8–14.

5.Капустян Г.Т. Антисоціальна політика радянського політичного режиму і селянська «моральна економіка» на полтавщині в період згортання НЕПу / Г.Т. Капустян // Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму : історія і сьогодення : матеріали VІІ всеукраїнської наукової конференції (Івано-Франківськ, 19–20 травня 2017 р.) – 332 с. – С. 135–142.

Внутрішньоуніверситетські конференції:

1.Шаповал В.Д., Місюра А.О. Різновиди правомірної поведінки / В.Д. Шаповал, А.О. Місюра // XVII Міжнародна науково-практична конференція «Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки» : Матеріали конференції – Кременчук : КрНУ, 2017. – 176 с. – С. 60.

2.Шаповал В.Д., Семесько Д.В. Види реалізаії норм права / В.Д. Шаповал, Д.В. Семесько // XVII Міжнародна науково-практична конференція «Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки» : Матеріали конференції – Кременчук : КрНУ, 2017. – 176 с. – С. 59.

3.Льопа М.С. Портфоліо як альтернативний засіб оцінки професійної компетенції викладача вищого навчального закладу / М.С. Льопа // XVII Міжнародна науково-практична конференція «Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки» : Матеріали конференції – Кременчук : КрНУ, 2017. – 176 с. – С. 34.

4.Прилипко В.М. Роль правознавства в процесі формування правової свідомості студентів ВНЗ неюридичних спеціальностей / В.М. Прилипко // XVII Міжнародна науково-практична конференція «Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки» : Матеріали конференції – Кременчук : КрНУ, 2017. – 176 с. – С. 47.

5. Литвиненко Д.А. Проблема свободы и равенства в творчестве Жан-Жака Руссо / Д.А. Литвиненко // XVII Міжнародна науково-практична конференція «Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки» : Матеріали конференції – Кременчук : КрНУ, 2017. – 176 с. – С. 32.

6.Латишева В.В., Клестова О.С. Деякі аспекти пріоритетності органічного сільського господарства в Україні // В.В. Латишева, О.С. Клестова // XVII Міжнародна науково-практична конференція «Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки» : Матеріали конференції – Кременчук : КрНУ, 2017. – 176 с. – С. 30.

7.Латишева В.В. Законодавчі та правові основи земельного кадастру в Україні / В.В. Латишева // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Ресурсозберігаючі технології в проектуванні, землевпорядкуванні та будівництві», 18–21 квітня 2017 року. 

8.Шаповал В.Д. Методика викладання юридичних дисциплін у вищій школі / В.Д. Шаповал // Психолого-педагогічні та політичні проблеми у трансформаційних процесах українського суспільства : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Кременчук : 21–22 квітня 2016. – С. 187–190. 

9.Льопа М.С. Розірвання шлюбу за шлюбно-сімейним законодавства Другої Речі Посполитої / М.С. Льопа // ХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства»: матеріали конференції – Кременчук : КрНУ, 2016. – С. 288.

10.Матета О.А. Проблема компетентності посадових осіб в органах місцевого самоврядування / О.А. Матета // Психолого-педагогічні та політичні проблеми у трансформаційних процесах українського суспільства : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Кременчук : 21–22 квітня 2016. – С. 151–154.

11.Урін О.В. Проблеми подолання, запобігання системної політичної кризи в сучасній Україні та шляхи їх вирішення / О.В. Урін // Психолого-педагогічні та політичні проблеми у трансформаційних процесах українського суспільства : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Кременчук : 21–22 квітня 2016. – С. 156–159.

Участь у конференціях студентів під науковим керівництвом викладачів кафедри:

Шаповал В.Д.:

1.Семесько Д.В. Реалізація норм права/ Д.В. Семесько // Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства : матеріали конференції XXIV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених. – Кременчук : КрНУ, 2017. – С. 240–241.

Литвиненко Д.А.:

2.Біленька К.С. Віктомологічні аспекти попередження злочинної діяльності неповнолітніх / К.С. Біленька // Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства : матеріали конференції XXIV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених. – Кременчук : КрНУ, 2017. – С. 214–215.

3.Телятник А.В. Представления о свободе человека в христианстве / А.В. Телятник Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства : матеріали конференції XXIV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених. – Кременчук : КрНУ, 2017. – С. 243–244.

Латишева В.В.:

4.Жосан В.О. Деякі аспекти правового забезпечення земельними ділянками під житлову забудову / В.О. Жосан // Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства : матеріали конференції XXIV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених. – Кременчук : КрНУ, 2017. – С. 227–228.

5.Ларіонова Я.О. Правові аспекти легалізації зброї в Україні / Я.О. Ларіонова // Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства : матеріали конференції XXIV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених. – Кременчук : КрНУ, 2017. – С. 240–241.

6.Чепурний Б.І. Право власності на землю як принцип земельного права України: за поглядами Миколи Руденка / Б.І. Чепурний // Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства : матеріали конференції XXIV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених. – Кременчук : КрНУ, 2017. – С. 249–250.

Прилипко В.М.

7.Головенко Н.А. Облік робочого часу / Н.А. Головенко // Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства : матеріали конференції XXIV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених. – Кременчук : КрНУ, 2017. – С. 218–219.

8.Гречин І.В. Правова система сучасної України: основні риси та перспективи розвитку / І.В. Гречин // Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства : матеріали конференції XXIV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених. – Кременчук : КрНУ, 2017. – С. 220–221.

9.Козловська А.О. Підстави та умови матеріальної відповідальності сторін трудового договору / А.О. Козловська // Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства : матеріали конференції XXIV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених. – Кременчук : КрНУ, 2017. – С. 229–230.